Getuigschrift, welke regels gelden er?

Als een medewerker de organisatie gaat verlaten en om een getuigschrift vraagt, ben je als werkgever verplicht deze af te geven. Dit staat namelijk in de wet, en wel in artikel 7:656 BW. De verplichting om een getuigschrift te verstrekken staat los van de duur, het soort contract of het functioneren van een medewerker.

Wat moet erin staan?

In bovengenoemd wetsartikel staat ook heel helder benoemd wat er in een getuigschrift moet komen te staan, nl.:

  1. de aard van de verrichte arbeid en de arbeidsduur per dag of per week;
  2. de begindatum en de einddatum van het dienstverband;
  3. een opgave van de wijze waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan;
  4. een opgave van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd;
  5. indien de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, de reden daartoe.

Hierbij geldt wel dat de punten benoemd onder punt c, d en e alleen beschreven mogen worden als de werknemer hiervoor toestemming geeft.

Mag het getuigschrift alleen maar positief zijn?

Nee een getuigschrift moet recht doen aan de werkelijkheid. Als werkgever dien je eerlijk te zijn in je verklaring, anders heeft het afgegeven van het getuigschrift geen nut. Realiseer je dat bij een positief getuigschrift dat niet waar is of niet klopt, de volgende werkgever ook gevaar op schade loopt.

Als een werknemer je verzoekt om een getuigschrift op te stellen waarin iets over het functioneren wordt gezegd (punt c.) mag je zowel positieve als negatieve punten daarin meenemen. De kunst is wel om de negatieve punten zo zakelijk en objectief mogelijk op te schrijven.

Mocht je van plan zijn een negatief oordeel af te geven, zorg er dan voor dat je dit beeld binnen de organisatie hebt gecheckt. Klopt je waarneming geef dan ook vooraf bij de werknemer aan dat het getuigschrift negatief zal zijn. De werknemer kan er dan voor kiezen om punt c. niet in het getuigschrift te laten opnemen.

Astrid Verburg

Adviseur Personeel & Organisatie