Algemene Voorwaarden Prisma Advies Groep B.V. gevestigd te Broek op Langedijk (KvK nummer 62753851) zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62753851 alsmede overeenkomstig vermeld op de internetsite www.prisma-advies.nl.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. De Prisma Advies Groep is een Besloten Vennootschap die ondersteunende diensten verleent aan Prisma-adviseurs. De Besloten Vennootschap heeft als vestigingsadres Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk en is geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 62753851.
2. De Prisma-adviseur: deze treedt op onder naam van de Prisma Advies Groep, doch werkt als zelfstandige vanuit de eigen entiteit en is van daaruit verantwoordelijk voor de eigen adviezen.
3. Opdrachtgever: de wederpartij van de Prisma-adviseur.
4. Overeenkomst: de Overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in titel 7 van boek 7 BW.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen de Prisma-adviseur en een Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Opdrachtgever zal Prisma Advies Groep  niet aanspreken voor het handelen of nalaten van de Prisma-adviseur.
2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de contracterende Prisma-adviseur, zulks onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met de Prisma-adviseur, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. De Prisma-adviseur en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
7. De titel van de artikelen geven slechts een indicatie van de inhoud van het desbetreffende artikel. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Offertes van de Prisma-adviseur zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De
Opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle essentiële informatie heeft verstrekt.
2. De door de Prisma-adviseur gemaakte offertes zijn vrijblijvend voor de wederpartij. De offertes zijn geldig gedurende een termijn van veertien dagen en de Prisma-adviseur is aan de offerte gebonden indien de aanbieding binnen veertien dagen door de wederpartij wordt aanvaard.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder secretariaat-, reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten.
4. Indien na het moment van aanbieding of na het tot stand komen van de Overeenkomst belastingen, heffingen of andere lasten van overheidswege worden ingevoerd of verhoogd, worden deze aan de Opdrachtgever doorberekend.
5. Tussentijdse wijzigingen dienen tussen de Prisma-adviseur en de wederpartij te worden overeengekomen. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, dan is de Prisma-adviseur gerechtigd om de overeenkomst tussentijds te beëindigen tenzij zulks in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Prisma-adviseur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan de Prisma-adviseur worden verstrekt.
2. De Prisma-adviseur zal de te verrichten diensten en werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichtingen heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
3. De Prisma-adviseur is verantwoordelijk voor de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden te verrichten door derden noodzakelijk zijn, dan dient zulks vooraf tussen de Prisma-adviseur en de wederpartij te worden overeengekomen. De inhoud van deze nadere overeenkomst behelst onder andere de naam van de derde, de aard en duur van de werkzaamheden die de derde zal gaan verrichten en het tarief.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst / meerwerk

1. Wijzigingen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst zullen door partijen tijdig en in onderling overleg schriftelijk worden overeengekomen.
2. De bestaande Overeenkomst blijft daarbij zoveel mogelijk in stand en zal worden aangevuld met de wijzigingen m.b.t. werkzaamheden en daartoe zullen nadere afspraken worden gemaakt betrekkelijk de aan de Prisma-adviseur te betalen vergoeding, alsmede de tijdsduur en het tijdstip voor de aanvang van de werkzaamheden.
3. Indien de wijziging van, of aanvulling op, de Overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de Prisma-adviseur de Opdrachtgever hierover inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal De Prisma-adviseur aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 4 zal de Prisma-adviseur geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de Prisma-adviseur kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Duur en afsluiting van de opdracht

1. De werkzaamheden van de opdracht worden door de Prisma-adviseur zoveel mogelijk verricht binnen de tijdsduur welke in de Overeenkomst is afgesproken.
2. Indien de Prisma-adviseur tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voorziet dat de werkzaamheden niet binnen de afgesproken tijd kunnen worden uitgevoerd, stelt de Prisma adviseur de Opdrachtgever hiervan op de hoogte.
3. Indien de Opdrachtgever een declaratie van de Prisma-adviseur door een accountant wenst te laten beoordelen, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten die hiermee samenhangen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7 Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium en / of een vaste prijs overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de betreffende Prisma-adviseur, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. De hoogte van het uurtarief wordt voorafgaand aan de werkzaamheden overeengekomen.
3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en op een door de Prisma-adviseur aan te geven rekeningnummer, tenzij anders wordt overeengekomen c.q. anders op de factuur vermeld staat. Bij overschrijding van deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand te gelden heeft als een hele maand.
2 a. Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan is de Opdrachtgever vanaf het moment dat hij in verzuim verkeert 10% van het onbetaald gelaten bedrag verschuldigd aan buitengerechtelijke kosten, zulks met een minimum van € 50.
2 b. Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd conform bepaalde in de ‘Wet inzake de normering van buitengerechtelijke incassokosten’ en het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.
3. Alle kosten ter verkrijging van voldoening in rechte komen volledig, derhalve inclusief kosten van advocaat of gemachtigde, voor rekening van Opdrachtgever.
4. Indien (volledige) betaling achterwege blijft, is de Prisma-adviseur gerechtigd om de uitvoering van de opdracht op te schorten.
5. Klachten over in rekening gebrachte bedragen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, schriftelijk door de Opdrachtgever te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt akkoord te zijn met de in rekening gebrachte bedragen. Reclames geven geen recht op verrekening, noch op opschorting van de betaling.
6. In het geval van faillissement of als er surseance van betaling van de Opdrachtgever wordt aangevraagd, dan wel dat er ten laste van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, zijn de vorderingen van de Prisma-adviseur onmiddellijk opeisbaar.
7. Wanneer de Prisma-adviseur tijdens de duur van de aan haar verstrekte opdracht aanwijzingen ontvangt omtrent onvoldoende kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, dan heeft de Prisma-adviseur het recht de opdracht terug te geven, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling voor reeds verrichte werkzaamheden. Dit tenzij de Opdrachtgever zorg draagt voor vooruitbetaling, dan wel adequate zekerheidsstelling.
8. De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Prisma-adviseur kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De Prisma-adviseur kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien hiervoor een gewichtige reden bestaat of als de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en niet eindigt door volbrenging. Dit dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. De Opdrachtgever die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen.
2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Daarnaast heeft de Prisma-adviseur recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies. De tot dan toe gemiddelde bestede uren per maand tegen het geldende uurtarief wordt als afkoopsom voor het beëindigen van de opdracht gehanteerd.
3. In geval één van beide partijen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. De Prisma-adviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor derden, die niet door de Prisma-adviseur zijn ingeschakeld. Ingeval de Prisma-adviseur aansprakelijk is voor schade, dan is het recht op schadevergoeding beperkt tot het maximale declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval opdrachten een looptijd van zes (6) maanden of langer hebben, is het bedrag van de schadevergoeding gemaximaliseerd tot het declaratiebedrag over de zes maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Prisma-adviseur aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de Prisma-adviseur toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
3. De Prisma-adviseur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om schadebeperkend te handelen.

Artikel 11 Vrijwaringen

1. De Opdrachtgever vrijwaart de Prisma-adviseur tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht, tenzij een en ander een gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging(en) zijdens de Prisma-adviseur.
2. Indien Opdrachtgever aan de Prisma-adviseur informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden – naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Prisma-adviseur geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Prisma-adviseur niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de Prisma-adviseur worden daaronder begrepen.
3. De Prisma-adviseur heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Prisma-adviseur zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van enige schade aan de andere partij.
5. Voor zover de Prisma-adviseur ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Prisma-adviseur gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 13 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de Prisma-adviseur gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en de Prisma-adviseur zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de Prisma-adviseur niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 14 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Alle door de Prisma-adviseur verstrekte zaken, zoals rapporten, adviezen, aanbiedingen, berekeningen, beschrijvingen, model overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, technieken, instrumenten, films, (elektronische) bestanden, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Prisma-adviseur worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
2. De Prisma-adviseur behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
3. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt de Prisma-adviseur zich de rechten en bevoegdheden voor die Prisma-adviseur toekomen op grond van de Auteurswet.
4. Alle door de Prisma-adviseur geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, adviezen, aanbiedingen, berekeningen, beschrijvingen, model overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, technieken, instrumenten, films, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van de Prisma-adviseur.
5. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van de Prisma-adviseur.
6. De Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn organisatie en voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
7. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht de Prisma-adviseur, zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
9. Indien de Prisma-adviseur na aanvaarding van de Opdracht met een concreet voorstel komt, blijven de rechten op uitvoering van dit voorstel bij de Prisma-adviseur en staat het Opdrachtgever niet vrij, zonder toestemming van de Prisma-adviseur het concrete voorstel door derden te laten uitvoeren. Niet naleving van het in dit lid bepaalde betekent schending van het auteursrecht, althans het recht van industriële / intellectuele eigendom aan de Prisma-adviseur toebehorende, waardoor Opdrachtgever schadeplichtig wordt jegens de Prisma-adviseur. Deze schade is in ieder geval gelijk aan het bedrag dat de Prisma-adviseur zou hebben verdiend door het volledig uitvoeren van de opdracht vermeerderd met gemaakte kosten voor het uitvoeren van de opdracht en het verhalen van de schade.
10. Voor het geval dat de Prisma-adviseur zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke, niet herroepbare toestemming aan de Prisma-adviseur of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Prisma-adviseur zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 15 Geschillen

1. De Prisma-adviseur voert de opdrachten naar beste vermogen uit. Klachten over de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan de Prisma-adviseur. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Prisma-adviseur in staat is adequaat te reageren.
2. Als een klacht gegrond is, dan dient de Opdrachtgever de Prisma-adviseur in de gelegenheid te stellen om alsnog binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen te voldoen.
3. Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de Opdrachtgever en de Prisma-adviseur, dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen.
4. Op elke Overeenkomst tussen de Prisma-adviseur en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing en heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht.
5. De rechter in de vestigingsplaats van de Prisma-adviseur is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. In dat laatste geval gelden de wettelijke regels omtrent de relatieve competentie. Niettemin heeft de Prisma-adviseur het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Prisma Advies Groep B.V. – versie 2.0